bestdoor.com.tr Best Door Best Orman ürünler - Ah?ap Kap?lar Amerikan Kap?lar

bestdoor.com.tr
Title: Best Door Best Orman ürünler - Ah?ap Kap?lar Amerikan Kap?lar
Keywords:
Description: Best Door Best Orman ürünler - Ah?ap Kap?lar Amerikan Kap?lar TR - EN Toggle navigation Ana Sayfa Kurumsal Hakk?m?zda Misyon Vizyon ?nsan Kaynaklar? Sertifikalar Bayilik Ba?vurusu ürünler Ah?ap Kap?la
bestdoor.com.tr is ranked 4464570 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,391. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. bestdoor.com.tr has 43% seo score.

bestdoor.com.tr Information

Website / Domain: bestdoor.com.tr
Website IP Address: 109.232.217.218
Domain DNS Server: dns6.heweso.com,dns5.heweso.com

bestdoor.com.tr Rank

Alexa Rank: 4464570
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

bestdoor.com.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,391
Daily Revenue: $12
Monthly Revenue $360
Yearly Revenue: $4,391
Daily Unique Visitors 1,107
Monthly Unique Visitors: 33,210
Yearly Unique Visitors: 404,055

bestdoor.com.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Fri, 05 Aug 2016 12:01:13 GMT

bestdoor.com.tr Keywords accounting

Keyword Count Percentage

bestdoor.com.tr Traffic Sources Chart

bestdoor.com.tr Similar Website

Domain Site Title

bestdoor.com.tr Alexa Rank History Chart

bestdoor.com.tr aleax

bestdoor.com.tr Html To Plain Text

Best Door Best Orman ürünler - Ah?ap Kap?lar Amerikan Kap?lar TR - EN Toggle navigation Ana Sayfa Kurumsal Hakk?m?zda Misyon Vizyon ?nsan Kaynaklar? Sertifikalar Bayilik Ba?vurusu ürünler Ah?ap Kap?lar Melamin Kap?lar PVC Kap?lar Lake Kap?lar Kombin Kap?lar Amerikan Kap?lar E-Katalog Kampanyalar ?leti?im ENTEGRE üRET?M TES?SLER? Hakk?m?zda MODERN VE YEN?L?K?? TASARIMLAR ürünlerimiz Previous Next AH?AP SER?S? Ah?ab?n do?all???n? kullan?lan ortama yans?t?rlar. 120 Adet ürün MELAM?N SER?S? Bakteri bar?nd?rmaz, sudan etkilenmez 20 Adet ürün PVC SER?S? PVC kaplamal? kap?lar ekonomik ve uzun ?mürlü ürünlerdir 140 Adet ürün LAKE SER?S? pürüzsüz yüzeyleri oldu?undan do?al bir g?rünümü vard?r. 32 Adet ürün AMER?KAN KAPILAR Ekonomik oldu?u kadar dayan?kl? ve model alternatifi olan panellerdir. 48 Adet ürün KOMBO SER?S? ?ki farkl? malzeme birle?imi ile üretilen kap?lar 39 Adet ürün AH?AP SER?S? Ah?ab?n do?all???n? kullan?lan ortama yans?t?rlar. 120 Adet ürün Previous Next AH?AP SER?S? Ah?ab?n do?all???n? kullan?lan ortama yans?t?rlar. 120 Adet ürün MELAM?N SER?S? Bakteri bar?nd?rmaz, sudan etkilenmez 20 Adet ürün PVC SER?S? PVC kaplamal? kap?lar ekonomik ve uzun ?mürlü ürünlerdir 140 Adet ürün LAKE SER?S? pürüzsüz yüzeyleri oldu?undan do?al bir g?rünümü vard?r. 32 Adet ürün AMER?KAN KAPILAR Ekonomik oldu?u kadar dayan?kl? ve model alternatifi olan panellerdir. 48 Adet ürün KOMBO SER?S? ?ki farkl? malzeme birle?imi ile üretilen kap?lar 39 Adet ürün AH?AP SER?S? Ah?ab?n do?all???n? kullan?lan ortama yans?t?rlar. 120 Adet ürün Previous Next TES?SLER?M?Z? G?RüN E-KATALOG YEN? üRüNLER K006 BEST TEAK Klasik ?izgileri ve standart ü?lü cam ile Klasik hat mükemmel yal?t?m ve ?ekici, ?a?da? bir tasar?m sunuyor Is? Yal?t?m? 0,83 W/m2k Ses Yal?t?m? 44dB YEN? üRüNLER K006 BEST TEAK Klasik ?izgileri ve standart ü?lü cam ile Klasik hat mükemmel yal?t?m ve ?ekici, ?a?da? bir tasar?m sunuyor Is? Yal?t?m? 0,83 W/m2k Ses Yal?t?m? s 44dB YEN? üRüNLER K006 BEST TEAK Klasik ?izgileri ve standart ü?lü cam ile Klasik hat mükemmel yal?t?m ve ?ekici, ?a?da? bir tasar?m sunuyor Is? Yal?t?m? 0,83 W/m2k Ses Yal?t?m? 44dB BAY?L?K A?IMIZ Bayi S?Z DE BAY?M?Z OLUN ODA KAPILARI KAPI ?E??TLER? KAPI üRET?M? TEKN?K B?LG? Oda kap?lar? 7 ayr? malzemeden olu?maktad?r. Bunlar, Ham Kanat-Amerikan Panel kap?-Melamin kap?-PVC kap?-Lake kap?-Ah?ap Kaplama kap? ve Laminat kap?d?r. Ham kanat boyas?z MDF veya HDF yüzeyden olu?maktad?r. Amerikan Panel Kap? 3,2mm HDF boyal? yüzeyden olu?ur. Melamin kap? 4mm MDF üzeri Melamin kaplamadan olu?ur. PVC Kap?, 3,2mm HDF veya 6mm MDF üzeri PVC kaplamadan olu?ur. Lake kap?, 6mm MDF yüzey üzerine ?nce astar daha sonra poliüretan veya akrilik boya uygulan?r. Ah?ap kaplama, 6mm MDF üzeri do?al ah?ap kaplama yap?l?r. Laminat kap?, 4mm MDF üzerine 2mm Laminat kaplama uygulan?r. Ana grup olarak, Ah?ap Kap?lar, ?elik Kap?lar, Demir Kap?lar; Garaj kap?lar? hari? d?rt alt grup alt?nda toplayabiliriz. Ah?ap Kap?lar grubunda, Oda (i?) kap?lar, Daire (Bina) Giri? Kap?lar?, Yang?n Kap?lar?, Acil ??k?? Kap?lar?. Daire(Bina) Giri? Kap?lar? ayn? zamanda ?elikten de imal edilmektedir. Yang?n Kap?lar? Ah?ap, ?elik veya Demir den imal edilebilmektedir. Oda (i?) kap?lar, Oda ve WC olmak üzere geni?liklerine g?re 2 farkl? ebattad?r. Daire (Bina) Giri? Kap?lar? ?elikten oldu?u gibi ah?ap ve demirden de imal edilebilir. Ayn? ?ekilde yang?n kap?lar? da Daire Giri? kap?lar?n?n üretildi?i malzemelerden imal edilmektedir. Bunun d???nda Acil ??k?? Kap?lar? bulunmaktad?r. Bulundu?u binan?n ?zelli?ine g?re farkl? malzemelerden üretilebilmektedir Kap? üretiminde kullan?lan ba?l?ca malzemeler ?unlard?r; Masif Seren, Kraft Ka??ttan Petek Dolgu, Metal Sabitleme Teli, MDF veya HDF Yüzey, Tutkal, PVC Kenar band?, Astar ve Boya.Masif Seren: Kap?n?n d?rt bir taraf?nda bulunan kurutulmu? 20cm par?alar halinde birbirine ge?me (finger-joint) sistemiyle tutkallanm?? masif Ladin a?ac?d?r. Kilit gelen yerlere ayr?ca 2 kat uygulan?r.Petek Dolgu: Kraft ka??ttan imal edilmi?, kanad?n g?vdesine konan, g?vde direncinin artmas?n? sa?layan ayn? zamanda kanad?n hafif olmas?na yard?mc? olan malzemedir.Metal Z?mba: Masif Serenleri sabitlemeye yarar.MDF/HDF Yüzey: Haz?rlanm?? olan kanat ?er?evesinin yüzeyine preslenerek yap??t?r?lan, farkl? desen alternatifleri olan, kap?n?n esas modelini belirleyen malzemedir.Tutkal: Yüzeyin kanat ?er?evesine yap??mas?n? sa?lamak i?in, prese girmeden ?nce belli bir oranda uygulan?r.PVC Kenar Band?: Kap?n?n ü? taraf?na (alt b?lüme uygulanmaz) uygulanan, muhtelif kal?nl?klar? olan malzemedir. Uygulamas? ?zel makinesi ile yap?lmaktad?r.Astar/Boya: Son olarak kap?n?n rengini belirleyen, ?nce pürüzlerin giderilmesi i?in astar uygulamas? daha sonra Poliüretan esasl? boya uygulamas? yap?l?r.Kap? Kasas?: Tüm kanat modellerinde 36mm veya 42mm preslenmi? MDF den üretilmi? kasa kullan?lmaktad?r.Pervaz: 9-12-18mm kanatlarda kullan?lan malzeme ile uyumlu pervaz kullan?lmaktad?r. üretmekte oldu?umuz kap?lar?n teknik ?zellikleri a?a??daki gibidir: Standart Ebatlar: Kanat En: 71 veya 81cm Kanat Yükseklik: 199cm Kanat Kal?nl?k: 42mm Kasa Yükseklik: 203cm Kasa En: 77 veya 87cm Kasa Kal?nl?k: 36 veya 42mm Seren: 35x50cm masif Ladin A?ac?, finger-joint (birbirine ge?me) sistem Petek Dolgu: Kraft Karton, 130gr/m2, 36x16mm s?k petek Kenar Band?: PVC 0,8-2mm Kal?nl???nda Best Door iletisim 0549 549 2378 0549 549 BEST 0549 549 2378 info@bestdoor.com.tr Kurumsal Misyon Vizyon Hakk?m?zda ?nsan Kaynaklar? Sertifikalar Kampanyalar ?leti?im ürün Kategorileri Ah?ap Kap?lar Amerikan Kap?lar Kombin Kap?lar Lake Kap?lar Melamin Kap?lar PVC Kap?lar Sosyal Media

bestdoor.com.tr Whois

Domain Name: BESTDOOR.COM.TR